Showing all 9 results

نمایش ستون جانبی

آناتومی تمرین‌های قدرتی بانوان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

استراتژی‌های نوین تغذیه در بدن‌سازی و پرورش‌اندام

۵۰,۰۰۰ تومان

برنامه‌نویسی و آموزش پیشرفته و کاربردی تمرینات TRX

۱۳۰,۰۰۰ تومان

حرکات اصلاحی به واسطه تمرینات با وزنه

دایره المعارف بدنسازی و پرورش‌اندام نوین

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دایره المعارف مربیگری فیتنس

۱۶۰,۰۰۰ تومان

زندگان و مردگان

۴۲,۰۰۰ تومان

طراحی تمرین و نسخه‌نویسی در حرکات اصلاحی

مربیگری بدنسازی و پرورش‌اندام پیشرفته

۱۱۰,۰۰۰ تومان